Team

Our team :

 • Ms. Xiang, Yu
  • yu.xiang@hhf-hamburg.de
 • Ms. Zhang, Yan
  • yan.zhang@hhf-hamburg.de
 • Mr. Xiang, Yang
  • yang.xiang@hhf-hamburg.de
 • Mr. Qin, Yi
  • yi.qin@hhf-hamburg.de
 • Ms. Viola Ehrhardt
  • viola.ehrhardt@hhf-hamburg.de